Poppers-Shop.nl header
Verzendkosten  Privacyverklaring  Colofon  Contact  Verkoopvoorwaarden  Annuleringsbeleid  Tegoedboninstructies  Poppersinformatie  Import  
Nederlands English Deutsch

 

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Volgende voorwaarden regelen de rechtsbetrekking tussen ons (Skyline GmbH) en de consument, die producten in deze webwinkel aanschaft. Uitsluitend volgende verkoopvoorwaarden zijn geldig, met uitzondering van bepaalde gevallen die aan bijzondere en/of aanvullende voorwaarden onderhevig zijn: dergelijke verkoopvoorwaarden zijn in de betreffende verkoopovereenkomst met de consument geïmpliceerd. De voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn de verkoopvoorwaarden die golden op het moment dat de verkoopovereenkomst werd gesloten – hiervan afwijkende, door de consument gestelde voorwaarden zijn in geen geval geldig. Met consumenten wordt bedoeld: natuurlijke rechtspersonen die niet op basis van uitoefening van hun beroep een overeenkomst met ons sluiten.


2. Producten, prijzen en verkoopovereenkomsten

2.1. Om in deze webwinkel producten aan te schaffen, moet de consument zowel meerderjarig als tot het sluiten van een overeenkomst in staat en bevoegd zijn. Het gehele aanbod van de webwinkel is aan deze verkoopvoorwaarden onderhevig.

2.2. De prijzen die op een verkoopovereenkomst van toepassing zijn, zijn de prijzen die golden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Let wel: ons is het recht voorbehouden om prijzen te wijzigen.

2.3. De productom- en beschrijvingen in onze webwinkel geven louter product- en prijsinformatie weer. Pas nadat de inhoud van de winkelwagen is gecontroleerd, de consument zijn/haar persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, deze zowel een verzend- als een betaalwijze heeft uitgekozen en tot slot de bestelknop heeft aangeklikt, is sprake van een onherroepelijk aanbod. Ons winkelsysteem bevestigt de gedane bestelling automatisch, dit leidt echter niet direct tot het sluiten van een verkoopovereenkomst – het sluiten van een overeenkomst komt pas tot stand indien de bestelde producten aan de consument worden verzonden of indien een e-mail aan de consument wordt verzonden, waarin de verwerking van de bestelling wordt bevestigd.


3. Annuleringsbeleid (begin)

Het annuleringsrecht geldt alleen voor consumenten in de vorm van natuurlijke rechtspersonen; dit zijn uitsluitend personen die niet op basis van uitoefening van hun beroep een koopcontract met ons afsluiten.

Recht van annulering

U heeft het recht om binnen een termijn van twee weken (veertien kalenderdagen) zonder opgaaf van reden uw contract met ons te ontbinden. Deze annuleringsperiode begint op de dag waarop u of een derde, door u aangewezen partij de gehele levering dan wel het laatste deel van de levering in ontvangst heeft genomen.

U bent verplicht om ons door middel van een duidelijk, ondubbelzinnig schrijven per post dan wel per e-mail te informeren over uw besluit om van het annuleringsrecht gebruik te maken. Hiervoor kunt u onderstaand annuleringsformulier gebruiken, dit bent u echter niet verplicht.

Klik hier om het annuleringsformulier als pdf te openen.

De retourzending moet binnen de annuleringstermijn worden verzonden aan:


E-Mail: contact@skylinegmbh.com

Gevolgen van annulering

Indien u uw contract met ons ontbindt, zijn wij verplicht de door u aan ons gedane betalingen, inclusief verzendkosten (maar exclusief extra verzendkosten die kunnen ontstaan doordat u een andere verzendmanier dan de door ons aangeboden en prijsvriendelijke standaardmanier heeft uitgekozen) te restitueren. Deze restitutie vindt binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van uw annuleringsschrijven plaats.

De terugbetaling geschiedt op eenzelfde manier als de oorspronkelijke betaling, tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. Aan de restitutie zijn geen kosten verbonden. Indien het besluit om producten te retourneren door de koper wordt genomen, dan moet deze ook de kosten voor de retourzending dragen. Ons is het recht voorbehouden om terugbetaling uit te stellen tot het moment waarop de verzending door ons retour wordt genomen of tot het moment waarop u ons een verzendbewijs toont, afhankelijk van welk moment het eerst plaatsvindt.

De te retourneren producten moeten in elk geval worden verzonden binnen veertien dagen vanaf het moment waarop wij door u over de annulering zijn ingelicht. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies indien u bij het inspecteren van de staat, functies en/of eigenschappen van de producten op een niet-noodzakelijke manier met de producten bent omgegaan.

Uitzonderd van annulering

Het annuleringsrecht geldt niet voor producten
- die om gezondheids- en/of hygiënische redenen verzegeld zijn verpakt en waarvan de verpakkingsverzegeling is verbroken;
- die slecht- of onscheidbaar met andere producten zijn gecombineerd/vermengd;
- die software, beeld- en/of geluidsopnamen zijn/bevatten.

Annuleringsbeleid (einde)


4. Betaling

De consument kan kiezen uit de volgende betaalwijzen:
- iDEAL
- Creditcard
- Vooruitbetaling (bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling)
Na controle van de bestelgegevens wordt per e-mail een orderbevestiging verzonden.

Mocht de consument geen producten ontvangen, dan dient deze per e-mail direct contact met ons op te nemen. Wij controleren dan of er problemen zijn met de verzending en of het nodig is de bestelling opnieuw te verzenden. Wij raden de consument aan niet direct contact op te nemen met de bank om het betaalde bedrag te laten storneren, aangezien dit onnodige kosten kan veroorzaken.

Mocht de consument uit eigen beweegredenen een betaling door de bank laten storneren, dan verrekenen wij administratiekosten à € 10,–. Indien de consument kan aantonen dat de daadwerkelijke kosten lager lagen, dan worden natuurlijk alleen de lagere kosten in rekeningen gebracht.

Mocht de consument zonder rechtsgeldige reden weigeren een rembourszending aan te nemen, dan verrekenen wij de gemaakte kosten, die minstens € 12,– bedragen. Indien de consument kan aantonen dat de daadwerkelijke kosten lager lagen, dan worden natuurlijk alleen de lagere kosten in rekeningen gebracht. Zonder rechtsgeldige reden weigeren een rembourszending aan te nemen heeft geen invloed op ons recht te eisen dat de verkoopovereenkomst wordt nageleefd.


5. Levering

Bestellingen worden per post of pakketdienst geleverd. Bestelde producten bevinden zich in een stevige, neutrale verpakking met slechts discrete afzendergegevens. Over het algemeen worden bestellingen binnen achtenveertig uur geleverd. Echter: ons is het recht voorbehouden om ons aan bepaalde in een overeenkomst aangegane verplichtingen met betrekking tot de duur en/of juistheid van te leveren bestellingen te onttrekken in het geval dat wijzelf niet op tijd en/of juist beleverd worden en dus geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het niet kunnen nakomen van de in een verkoopovereenkomst aangegane verplichtingen.

Mocht de consument de bestelling bij een pakketautomaat af laten leveren, dan worden de goederen automatisch via Deutsche Post AG (Deutsche Post DHL) verzonden.


6. Eigendomsvoorbehoud

Tot op het moment waarop de volledige bestelling door de consument is betaald, blijft de bestelling ons eigendom.


7. Aansprakelijkheid voor schade en teloorgang

Mocht u consument zijn, dan bent u niet verantwoordelijk voor schade die een bestelling tijdens de verzending oploopt, ongeacht of de verzending is verzekerd – uw aansprakelijkheid begint pas op het moment waarop u de bestelling in ontvangst neemt. Indien u geen consument bent, dan vindt de verzending op eigen risico plaats.


8. Garantieplicht, retourneren, reclameren en ruilen

8.1. Ondanks alle oplettendheid kan het gebeuren dat bestelde producten door het transport schade ondervinden. In dergelijke uitzonderingsgevallen worden beschadigde producten uiteraard kostenloos door ons vergoed. Transportschade moet direct door de consument aan het verzendbedrijf worden gemeld. Vervolgens dient de consument ons per (elektronische) post van de schade op de hoogte te stellen. Mocht de consument producten willen retourneren, dan moet deze ons dit meedelen alvorens ze worden teruggezonden.

8.2. Wij kunnen aansprakelijk zijn voor productgebreken voor de duur van twee jaar – deze periode begint op het moment waarop de consument de bestelling in ontvangst neemt. Garantieclaims beperken zich aanvankelijk tot het omruilen van een defectief product tegen hetzelfde, niet-defectieve product. Mocht dit niet onmogelijk zijn, dan heeft de consument de keuze tussen restitutie van een deel van het aankoopbedrag dan wel ontbinding van de overeenkomst. Kleine, op het gebied van het betreffende product gebruikelijke afwijkingen evenals schade ontstaan door oneigenlijk gebruik zijn geen rechtsgeldige redenen voor aanspraak op garantie.

8.3. Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor een gebrek aan verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doelen van door ons aangeboden producten. Hierop baserende claims kunnen niet toegekend worden, onafhankelijk van de reden. Claims baserend op oneigenlijk gebruik van producten worden in geen geval toegekend. Dit geldt niet in dwingende gevallen van aansprakelijkheid, zoals in het geval van de wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, aantasting van de gezondheid, aantasting van het leven of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Mocht geen sprake zijn van opzet, grove nalatigheid, aantasting van de gezondheid of aantasting van het leven, dan beperkt de claim ten aanzien van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zich tot contracttypische dan wel te voorziene schade. Verandering van bewijslijst ten nadele van de consument is niet met bovenstaande regelingen verbonden – dergelijke bepalingen gelden ook ten gunste van onze medewerkers en diegenen, die namens ons optreden.

8.4. Waarschuwing: wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat door de consument bij ons bestelde producten niet oneigenlijk te gebruiken zijn en dat de consument zich in elk geval aan de bij de bestelde producten meegeleverde handleiding heeft te houden om elk gevaar voor lijf en lijden te vermijden. Elke aanpassing aan producten uit eigen beweging

8.5. Seksspeeltjes, glijmiddel, condooms en ondergoed zijn om hygiënische redenen uitgesloten van ruilen.

8.6 Porno-dvd's zijn om auteursrechtelijke redenen uitgesloten van ruilen. Mocht een dergelijke dvd beschadigd zijn, dan is dit defectieve product slechts tegen hetzelfde, niet-defectieve product ruilbaar.


9. Privacyverklaring

Wij zijn wettelijk verplicht om uiterst zorgvuldig met uw privégegevens om te gaan. Informatie met betrekking tot ons beleid op dit gebied vindt de consument onder het kopje Privacyverklaring bovenaan deze website.


10. Aansprakelijkheid voor vreemde internetlinks

Wij verwijzen op onze site, door middel van het aangeven van links, naar websites elders op het internet. Voor al deze internetlinks geldt: wij oefenen geen invloed uit op de vorm of de inhoud van de sites die via dergelijke links te bereiken zijn. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de vorm en inhoud van dergelijke websites en wijzen er met klem op, dat deze niet door ons zijn bepaald.


11. Toepasselijk recht en schriftelijke overeenkomsten

Zowel op deze voorwaarden als op de totaliteit van de rechtsbetrekkingen tussen ons en de consument is het recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van toepassing. Het rechtsgebied bevindt zich daar, waar onze bedrijfszetel is. Alle alle uit een zakelijke relatie met ons voortvloeiende diensten vinden daar plaats, waar onze bedrijfszetel is. Mocht er sprake zijn van veranderde dan wel aanvullende verkoopvoorwaarden, dan benodigen deze een schriftelijke vorm.


12. Bijleggen van onlinegeschillen

De Europese Commissie stelt een internetplatform ter beschikking met als doel het bijleggen van onlinegeschillen. Dit internetplatform dient als informatiecentrum voor het buitenrechtelijk bijleggen van onlinegeschillen, die voortvloeien uit het al dan niet nakomen van contractuele verplichtingen ten aanzien van verkoopovereenkomsten, die online worden gesloten. Dit internetplatform is te bereiken door het aanklikken van de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


13. Slotbepaling

De ineffectiviteit of onuitvoerbaarheid van aparte contractbepalingen beïnvloedt de uitvoerbaarheid van de de overige bepalingen van het contract niet. In plaats van de ineffectiviteive of onuitvoerbare bepalingen treden de wettelijke regelingen in werking.


Terug